รู้หรือไม่? ถุงพลาสติก ใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี

ถือเป็นขยะใกล้ตัวและกำจัดยากที่สุดชนิดหนึ่ง

(อ้างอิง: กรมควบคุมมลพิษ http://pcd.go.th/info_serv/waste_rubbish.htm)

Taro
Taro Eco Brick
Taro Eco Brick
Taro
รู้หรือไม่? สถานการณ์โควิด - 19 ที่เกิดขึ้น ทำให้คนไทยสร้างขยะ 27.35 ล้านตันในปี 2563

(อ้างอิง: กรมควบคุมมลพิษ / https://www.pcd.go.th/pcd_news/11873/)

Taro
เราตระหนักถึง ปัญหาเหล่านี้

จึงลงมือเพื่อเปลี่ยนซองเปล่า...
ให้ไม่เปล่าประโยชน์

Video Video
Leaf
Recycle

พลังเล็กๆ ที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง

จำนวนซองทาโรที่ได้รับจากคุณ

4 5 , 1 4 5 , 3 7 9
ซอง
TARO ECO SYSTEM
Taro Eco System Taro Eco System
Leaf
Taro Eco Brick
1

จุดเริ่มต้น

ขยะพลาสติก เกิดง่าย กำจัดยาก

ปัญหาขยะพลาสติกในไทยเริ่มเข้าสู่วิกฤตตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งล้วนมาจากการบริโภค เราในฐานะผู้ผลิตสินค้าบริโภคที่ใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ ตระหนักในปัญหานี้ จึงอยากนำขยะจากซองมาเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ เกิดเป็นโครงการ “TARO ECO BRICKS อร่อยปันกัน ลดขยะสร้างประโยชน์”

ขยะพลาสติก เกิดง่าย กำจัดยาก
2

รวมพลัง

ช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลง

จะดีกว่าไหม? ถ้าสามารถช่วยลดขยะไปพร้อมกับการเพิ่มประโยชน์

เพราะคำถามนี้ จึงเกิดเป็นโครงการ TARO ECO BRICKS อร่อยปันกัน ลดขยะสร้างประโยชน์ โดยคุณสามารถนำซองเปล่าผลิตภัณฑ์ทาโร มาบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคที่ร้านปันกัน ทุกสาขา หรือตามจุดรับบริจาคอื่นๆ ที่จะนำซองที่ได้มาเปลี่ยนเป็น ECO BRICKS เพื่อสร้างประโยชน์ต่อไป

ช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลง
จะดีกว่าไหม? ถ้าสามารถช่วยลดขยะไปพร้อมกับการเพิ่มประโยชน์
ช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลง
Taro Eco Brick

HOW TO ส่งซองไปทำ
ECO BRICKS

Taro Taro
เก็บซองเปล่า ผลิตภัณฑ์ทาโร

เก็บซองเปล่า
ผลิตภัณฑ์ทาโร

* เนื่องจากซองเปล่าทาโรแห้ง
จึงไม่ต้องทำความสะอาดก่อนส่งมาบริจาค

นำมาใส่กล่องบริจาคที่หน้าร้านปันกัน ทุกสาขา หรือจุดรับบริจาคต่างๆ

นำมาใส่กล่องบริจาค
ที่หน้าร้านปันกัน ทุกสาขา
หรือจุดรับบริจาคอื่นๆ

3

ร่วมมือ

ร่วมมือกัน รักษ์โลก
เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันของพันธมิตร
ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ได้แก่

  • พันธมิตรสถานที่ตั้งจุดรับบริจาคซอง ร้านปันกัน โรงเรียน และสถานประกอบการ ที่ร่วมรายการกว่า 100 จุดทั่วประเทศ
  • พันธมิตรในการจัดทำ ECO BRICKS และสถานที่ในการทำ ECO BRICKS ได้แก่มูลนิธิเอ็นไลฟ องค์กรผึ้งน้อยนักสู้
นำซองเปล่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ ทาโร 5 ซอง (20.- ขึ้นไป) แลกฟรี ทาโรอบกรอบ 1 ซอง (มูลค่า 20 บาท) เฉพาะที่ ร้านปันกัน ทุกสาขา 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 นำซองเปล่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ ทาโร 5 ซอง (20.- ขึ้นไป) แลกฟรี ทาโรอบกรอบ 1 ซอง (มูลค่า 20 บาท) เฉพาะที่ ร้านปันกัน ทุกสาขา 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 นำซองเปล่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ ทาโร 5 ซอง (20.- ขึ้นไป) แลกฟรี ทาโรอบกรอบ 1 ซอง (มูลค่า 20 บาท) เฉพาะที่ ร้านปันกัน ทุกสาขา 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
Taro

ทำความรู้จัก
ECO BRICKS

ECO BRICKS หรือพลาสอิฐ คือการนำซองเปล่าผลิตภัณฑ์ทาโร และเศษพลาสติกอื่นๆ
ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมาทำความสะอาดแล้วอัดใส่ขวดพลาสติกให้แน่น
โดยกะน้ำหนัก 500 กรัมต่อหนึ่งขวดพลาสติก 1.5 ลิตร* ซึ่งใช้ซองพลาสติกประมาณ 100 ซอง (โดยเทียบจากซองเปล่าทาโร)
หรือขวดพลาสติก 600 มิลลิลิตร ต่อซองพลาสติกประมาณ 42 ซอง
เพื่อนำไปใช้เป็นอิฐก่อสร้าง

*(https://intrend.trueid.net/article/ชวนทำ-eco-bricks-พลาสอิฐ-ช่วยโลก-trueidintrend_65460)

เส้นทางพลาสติกสู่พลาสอิฐ

1. ทำความสะอาดขวดพลาสติกที่จะใช้ 2.นำซองพลาสติกยัดใส่ขวดพลาสติกจนแน่น 3. นำ TARO ECO BRICKS ไปใช้แทนอิฐก่อสร้าง 4. บ้านดินที่สร้างโดย TARO ECO BRICKS 1. ทำความสะอาดขวดพลาสติกที่จะใช้ 2.นำซองพลาสติกยัดใส่ขวดพลาสติกจนแน่น 3. นำ TARO ECO BRICKS ไปใช้แทนอิฐก่อสร้าง 4. บ้านดินที่สร้างโดย TARO ECO BRICKS
ใบไม้
Taro Eco Brick
4

เติมเต็ม

เติมเต็ม

ECO BRICKS ที่ได้จากการรับบริจาคซอง ECO BRICKS ที่ได้จากการรับบริจาคซอง จะนำมาสร้างพื้นที่เรียนรู้ การทำบ้านดิน ที่สวนศึกษาผึ้งน้อยนักสู้ ณ พึ่งสุขฟาร์มอินทรีย์ เพื่อเป็นสถานที่ในการสอนการจัดทำ ECO BRICKS ให้กับประชาชนที่สนใจ เพื่อนำมาเปลี่ยนแปลงขยะพลาสติกมาเป็นพลาสอิฐ นำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ เราเชื่อว่าพลังเล็กๆ ของทุกคนจะก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และตัวคุณเอง “เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้”

ECO BRICKS ที่ได้จากการรับบริจาคซอง ECO BRICKS ที่ได้จากการรับบริจาคซอง